14

Xây dựng Đảng vững vàng về chính trị, tư tưởng; vững mạnh về tổ chức để xứng đáng với niềm tin của Nhân dân

Thực tiễn công tác xây dựng Đảng vững vàng về chính trị, tư tưởng; vững mạnh về tổ chức Từ khi thành lập, Đảng ta đã xác lập, củng cố và ngày càng nâng cao vai trò lãnh đạo, sức mạnh và uy tín của mình bằng chính bản lĩnh, nghị lực, trí tuệ, lý luận tiên phong; bằng đường lối đúng đắn mang lại lợi ích thiết thân cho nhân dân, cho đất nước; bằng sự nêu gương, hy sinh quên mình, phấn đấu không mệt mỏi của đội ngũ cán bộ, đảng viên; bằng tổ chức đoàn kết, thống nhất chặt chẽ, vững chắc; bằng mối liên hệ “máu thịt” với nhân dân, được nhân dân hết lòng tin yêu, ủng hộ và bảo vệ. Trong thời kỳ đổi mới, Đảng đã lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thách thức và đạt được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đánh giá: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”(1). Ngày nay, trước yêu cầu của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới, với quy mô, tầm vóc lớn lao, có nhiều khó khăn, thách thức mới, hơn bao giờ hết, chúng ta càng cần phát huy hơn nữa truyền thống và bản chất tốt đẹp của Đảng cầm quyền. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Chăm lo xây dựng Đảng ta thật sự vững vàng về chính trị, tư tưởng; thống nhất cao về ý chí, hành động; trong sạch về đạo đức, lối sống; chặt chẽ về tổ chức; gắn bó mật thiết với nhân dân, đủ sức lãnh đạo đưa đất nước ta vượt qua mọi khó khăn, ngày càng phát triển”(2). Đảng ta đề ra yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng với những giải pháp cơ bản, đồng bộ, trong đó nhấn mạnh phải tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 4 (khóa XII) với trọng tâm là ngăn chặn, đẩy lùi, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm minh sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những hành vi tham nhũng, tiêu cực và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Vì vậy, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn là nhiệm vụ “then chốt” của Đảng, có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nhấn mạnh: công tác xây dựng Đảng đã có nhiều đổi mới, được triển khai đồng bộ, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực. Nhiều quy định, hướng dẫn của các cấp ủy, tổ chức đảng; văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước đã được ban hành và triển khai thực hiện khá đồng bộ, sát với yêu cầu của thực tiễn, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Việc xây dựng đội ngũ cán bộ từng bước được đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ mới.Bên cạnh những kết quả đạt được, nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng vẫn còn những hạn chế, khuyết điểm: một bộ phận cán bộ, đảng viên, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo, quản lý nhận thức chưa đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm, thiếu gương mẫu, phai nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí chiến đấu, đặc biệt là sa vào chủ nghĩa cá nhân, vi phạm kỷ luật Đảng, vi phạm pháp luật của Nhà nước. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, tự phê bình và phê bình; công tác kiểm tra, giám sát của nhiều tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên còn hạn chế. Hệ thống chính trị chưa thực sự trong sạch, vững mạnh như mong muốn; không ít cán bộ, đảng viên, nhất là những người có chức, có quyền, làm việc ở những ngành, lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực vẫn thiếu tu dưỡng và rèn luyện, vẫn sa vào chủ nghĩa cá nhân, vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Cơ chế kiểm soát quyền lực và chế tài xử lý vi phạm ở nhiều lĩnh vực chưa có, hoặc có nhưng chưa cụ thể, thực hiện chưa nghiêm. Hoạt động giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên chưa hiệu quả; chưa phát huy đầy đủ sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch... Thực tế đó cho thấy công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng cần phải đặc biệt coi trọng và đưa lên một tầm cao mới, gắn liền với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã xác định mục tiêu: “Đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Nhà nước…”. Bổ sung, nhấn mạnh những biểu hiện nguy hiểm nhất trong những biểu hiện suy thoái, tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đảng ta yêu cầu phải kiên định và không ngừng vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với thực tiễn Việt Nam trong từng giai đoạn. Kiên định đường lối đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nêu rõ: “Tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện; tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng; đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là cán bộ cấp chiến lược, người đứng đầu có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”(3). Vì vậy, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng; hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước; đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội. Cùng với đó, “kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những hành vi tham nhũng, tiêu cực... Đồng thời, bổ sung, làm rõ hệ thống những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “tiêu cực” sát hợp tình hình mới”(4). Kết hợp chặt chẽ, hài hòa giữa “xây” và “chống”, xây là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài; chống là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, cấp bách. Giải pháp tiếp tục xây dựng Đảng vững vàng về chính trị, tư tưởng; vững mạnh về tổ chức trong giai đoạn hiện nayMột là, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Tăng cường giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành, bồi dưỡng nhận thức, lập trường, quan điểm tư tưởng của Đảng, tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội đối với Cương lĩnh, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng nội bộ vững mạnh, củng cố vững chắc “thế trận lòng dân”; đồng thời, đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên. Các cấp ủy, tổ chức đảng cần chủ động triển khai có hiệu quả chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, kiên quyết đấu tranh phê phán những quan điểm phản động, sai trái của các thế lực thù địch, cơ hội chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng: “Tiếp tục nâng cao lập trường, bản lĩnh chính trị, trí tuệ, tính chiến đấu của toàn đảng và mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp, nhất là cấp chiến lược; tích cực đấu tranh, phản bác có hiệu quả quan điểm sai trái của các thế lực thù địch”(5). Thực hiện nghiêm các nguyên tắc, quy định; thực hành dân chủ gắn liền với tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nguyên tắc tổ chức và hoạt động, mối quan hệ giữa các thiết chế quyền lực của Nhà nước; có biện pháp thiết thực củng cố và phát triển mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước với các tổ chức trong hệ thống chính trị và Nhân dân. Đồng thời, huy động và phát huy sức mạnh tổng hợp của các cơ quan, đơn vị đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận; phản bác kịp thời, có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước; vạch trần âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị. Đặc biệt, kiên quyết, kiên trì bác bỏ những mầm mống tư tưởng đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập; kiên trì và tăng cường đấu tranh bác bỏ những quan điểm, tư tưởng sai trái bảo vệ nền tảng tư tưởng, Cương lĩnh, đường lối lãnh đạo của Đảng.Hai là, tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.Đây là giải pháp rất quan trọng để xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; thực hiện nghiêm nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với lực lượng vũ trang nhân dân. Kiên quyết bác bỏ những luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, kích động, gây tâm lý hoài nghi, bi quan, gây chia rẽ nội bộ cán bộ, đảng viên, đi đôi với bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, thành tựu của cách mạng, của Đảng và của Nhân dân ta.Tăng cường đấu tranh phê phán hệ tư tưởng tư sản, tư tưởng xã hội - dân chủ, chủ nghĩa thực dụng, cơ hội chính trị đòi “đổi mới thể chế chính trị” ở Việt Nam. Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng yêu cầu: “Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp, nhất là cấp chiến lược; tích cực đấu tranh, phản bác có hiệu quả quan điểm sai trái của các thế lực thù địch”(6). Kiên quyết bảo vệ Cương lĩnh, đường lối lãnh đạo của Đảng, đặc biệt là mục tiêu, lý tưởng, con đường mà Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Nhân dân ta đã lựa chọn; phát triển đường lối đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Có các biện pháp thiết thực để củng cố và phát triển mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước với lực lượng vũ trang nhân dân và các thành tố trong hệ thống chính trị và Nhân dân.Ba là, tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, đơn vị, tổ chức trong xây dựng Đảng vững vàng về chính trị tư tưởng.  Cần tiếp tục huy động và phát huy sức mạnh tổng hợp của các binh chủng hợp thành trên mặt trận tư tưởng - văn hóa tiến hành phản bác kịp thời, có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, với các luận điệu phủ nhận, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, xuyên tạc đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước; vạch trần thủ đoạn thổi phồng những sơ hở, yếu kém của Đảng, Nhà nước ta trong công tác xây dựng Đảng, trong quản lý kinh tế - xã hội nhằm kích động tâm lý bất mãn, chống đối, chia rẽ nội bộ, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.Hiện nay, trong điều kiện internet, mạng xã hội ngày càng phát triển, đòi hỏi các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, các cơ quan báo chí và lực lượng nòng cốt trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng phải tăng cường đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, kịp thời có những bài viết có cơ sở khoa học phản bác, phê phán những quan điểm, luận điệu xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng. Đồng thời, kiên định vai trò lãnh đạo của Đảng đối với giai cấp và xã hội là vấn đề chiến lược có tính nguyên tắc, đang đặt ra những yêu cầu mới rất cao và toàn diện. Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng khẳng định: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát huy bản chất giai cấp công nhân của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, xây dựng Nhà nước tinh, gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”(7). Với bản lĩnh đã được tôi luyện trong thực tiễn cách mạng, nhất định Đảng ta sẽ hoàn thành xuất sắc sứ mệnh lịch sử mà Nhân dân giao phó. Mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng nhằm làm mất uy tín, danh dự, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với giai cấp, dân tộc và xã hội nhất định sẽ bị vạch trần và bác bỏ. Trong bối cảnh hiện nay, cần kế thừa và phát triển những bài học kinh nghiệm quý trong lãnh đạo, chỉ đạo Nhân dân ta phấn đấu giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tăng cường tổng kết thực tiễn kết hợp với nghiên cứu lý luận để nhận thức ngày càng sâu sắc hơn vai trò lãnh đạo của Đảng; không ngừng bổ sung, hoàn thiện và nâng cao hiệu lực cơ chế, nguyên tắc lãnh đạo của Đảng cầm quyền đối với Nhà nước, xã hội trong giai đoạn cách mạng mới./.---------------------------Ghi chú:(1),(3),(7) Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập I, Nxb CTQG-ST, H.2021, tr.25, tr.118-119, tr.111.(2),(4) Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, ngày 07/10/2021.(5),(6) Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập II, Nxb CTQG-ST, H.2021, tr.231, tr.231. Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục Công nghiệp quốc phòng


Video

Xem thêm

AUDIO

Xem thêm

Thư viện ảnh

Xem thêm

Đơn vị liên kết

  • quixote
  • quixote
  • quixote
  • quixote