SỐ KÝ HIỆU TRÍCH YẾU NGÀY BAN HÀNH CƠ QUAN BAN HÀNH FILE
15-NQ/TW Về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 05/05/2022 Trung ương
10-NQ/TW Về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 10/02/2022 Trung ương
69-HD/BTGTW Tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong 03 năm 2023 - 2025 20/09/2022 Ban Tuyên giáo Trung ương
23-NQ/TW Về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 06/10/2022 Bộ Chính trị
24-NQ/TW Về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 07/10/2022 Bộ Chính trị
71-HD/BTGTW Tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" (12/1972 - 12/2022) 07/10/2022 Ban Tuyên giáo Trung ương
17-CT/TW Về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới 21/10/2022 Ban Bí thư
18-CT/TW Về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội 26/10/2022 Ban Bí thư
74-HD/BTGTW Tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Ngày ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (27/01/1973 - 27/01/2023) 02/11/2022 Ban Tuyên giáo Trung ương
26-NQ/TW Về “Phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” 03/11/2022 Bộ Chính trị
75-HD/BTGTW Tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII nhiệm kỳ 2022 - 2027 04/11/2022 Ban Tuyên giáo Trung ương
34-KL/TW Kết luận của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030 18/04/2022 Trung ương
33-KL/TW Kết luận của Ban Bí thư về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ giữ chức vụ hàm 01/04/2022 Trung ương
32-KL/TW Kết luận của Ban Bí thư về tiêu chuẩn, điều kiện đối với lãnh đạo hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ 30/03/2022 Văn phòng Trung ương Đảng
12-KL/TW Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 06/04/2022 Ban Tổ chức Trung ương

Video

Xem thêm

AUDIO

Xem thêm

Thư viện ảnh

Xem thêm

Đơn vị liên kết

  • quixote
  • quixote
  • quixote
  • quixote