SỐ KÝ HIỆU TRÍCH YẾU NGÀY BAN HÀNH CƠ QUAN BAN HÀNH FILE
50-NQ/TW Về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030 20/08/2019 Trung ương
52-NQ/TW Về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư 27/09/2019 Trung ương
55-NQ/TW Về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 11/02/2020 Trung ương
59-NQ/TW Về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 05/08/2020 Trung ương
09-NQ/TW Về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 28/01/2022 Trung ương
06-NQ/TW Về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 24/01/2022 Trung ương
02-NQ/TW Về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới 12/06/2021 Trung ương

Video

Xem thêm

AUDIO

Xem thêm

Thư viện ảnh

Xem thêm

Đơn vị liên kết

  • quixote
  • quixote
  • quixote
  • quixote