SỐ KÝ HIỆU TRÍCH YẾU NGÀY BAN HÀNH CƠ QUAN BAN HÀNH FILE
32-NQ/TW Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý 26/05/2014 Trung ương
07-NQ/TW Về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững 18/11/2016 Trung ương
08-NQ/TW Về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn 16/01/2017 Trung ương
23-NQ/TW Định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 22/03/2018 Trung ương
37-NQ/TW Về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã 24/12/2018 Trung ương
39-NQ/TW Về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế 15/01/2019 Trung ương
43-NQ/TW Về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 24/01/2019 Trung ương
45-NQ/TW Về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 24/01/2019 Trung ương
50-NQ/TW Về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030 20/08/2019 Trung ương
52-NQ/TW Về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư 27/09/2019 Trung ương
55-NQ/TW Về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 11/02/2020 Trung ương
59-NQ/TW Về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 05/08/2020 Trung ương
15-NQ/TW Về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 05/05/2022 Trung ương
10-NQ/TW Về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 10/02/2022 Trung ương
09-NQ/TW Về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 28/01/2022 Trung ương
06-NQ/TW Về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 24/01/2022 Trung ương
02-NQ/TW Về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới 12/06/2021 Trung ương
69-HD/BTGTW Tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong 03 năm 2023 - 2025 20/09/2022 Ban Tuyên giáo Trung ương
23-NQ/TW Về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 06/10/2022 Bộ Chính trị
24-NQ/TW Về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 07/10/2022 Bộ Chính trị