NGÀY XUẤT BẢN SỐ HIỆU(ISBN) TÊN GIÁO TRÌNH TÁC GIẢ FILE
2010 1 Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội trong hệ thống chính trị Việt Nam hiện nay TS. Nguyễn Hữu Đổng( Chủ biên )
2010 1 Nhà nước trong hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay PGS,TS.Lê Minh Quân( Chủ biên )
2011 1 Xây dựng Đảng ta thật trong sạch, vững mạnh, là đạo đức, là văn minh theo tư tưởng Hồ Chí Minh (bìa mềm) Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
2011 1 Quá trình đổi mới hệ thống chính trị ở Việt Nam ( 1986 - 2011 ) TS. Phạm Ngọc Trâm
2011 1 Lịch sử công tác xây dựng Đảng (1930 - 2011 ) PGS,TS Nguyễn Trọng Phúc
2012 1 Các lý thuyết tổ chức hiện đại và việc vận dụng vào công tác xây dựng Đảng hiện nay PGS.TS. Nguyễn Văn Giang ThS. Phạm Tất Thắng( Đồng chủ biên )
2012 1 Quyết tâm cao, biện pháp quyết liệt, nhằm tạo chuyển biến mới về xây dựng Đảng Nguyễn Phú Trọng
2012 1 Các lý thuyết tổ chức hiện đại và việc vận dụng vào công tác tổ chức xây dựng Đảng hiện nay PGS.TS. Nguyễn Văn GiangThS. Phạm Tất Thắng( Đồng chủ biên )
2012 1 Các văn bản chỉ đạo và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI " Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay " Ban Tuyên giáo Trung ương
2013 1 Xây dựng đội ngũ nữ cán bộ chủ chốt của hệ thống chính trị cấp xã (Qua khảo sát thực tiễn ở đồng bằng sông Hồng ) TS. Trịnh Thanh Tâm

Video

Xem thêm

AUDIO

Xem thêm

Thư viện ảnh

Xem thêm

Đơn vị liên kết

  • quixote
  • quixote
  • quixote
  • quixote