Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới

Đổi mới phương thức lãnh đạo là một trong những nhóm nhiệm vụ, giải pháp rất quan trọng nhằm không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới. So với các kỳ Đại hội trước, vấn đề này trong Văn kiện Đại hội XIII có nhiều điểm mới được bổ sung, cần nhận thức đúng để thực hiện có hiệu quả.

Những điểm mới trong quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm

Những điểm mới trong quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm

(LLCT) - Ngày 06-7-2022, Bộ Chính trị khóa XIII đã ban hành Quy định số 69-QĐ/TW về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, trong đó có nhiều điểm mới so với các quy định trước đó. Bài viết làm rõ những điểm mới trong Quy định 69, góp phần nhận thức và thực hiện đúng quy định.

Vai trò giám sát của Hội đồng nhân dân với việc bảo đảm tất cả quyền lực thuộc về Nhân dân

Vai trò giám sát của Hội đồng nhân dân với việc bảo đảm tất cả quyền lực thuộc về Nhân dân

Giám sát của Hội đồng nhân dân là giám sát của cơ quan đại diện của Nhân dân, do Nhân dân bầu ra và được Nhân dân ủy quyền. Do đó, giám sát của Hội đồng nhân dân có vai trò quan trọng nhằm bảo đảm quyền lực thuộc về Nhân dân, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân.

Công tác kiểm tra, giám sát theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng

Công tác kiểm tra, giám sát theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng

Đại hội XIII của Đảng đã nhấn mạnh chủ đề phải “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”; đây là yêu cầu mới, lớn hơn và toàn diện hơn so với Đại hội XII. Để đáp ứng được yêu cầu này, đòi hỏi công tác kiểm tra, giám sát của Đảng nói chung cũng như chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát phải được nâng lên, công tác kiểm tra chấp hành của Bộ Chính trị, Ban Bí

Video

Xem thêm

AUDIO

Xem thêm

Thư viện ảnh

Xem thêm

Đơn vị liên kết

  • quixote
  • quixote
  • quixote
  • quixote