THỜI GIAN MÃ ĐỀ TÀI TÊN ĐỀ TÀI CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI FILE
01/01/2001 đến 01/01/2001 KHBĐ (2001)-13 Củng cố và tăng cường hệ thống chính trị cơ sở vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo đạo tin lành ở các tỉnh Tây Nguyên. Nguyễn Văn A
01/01/2001 đến 01/01/2001 KHBĐ (2001)-14 Đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống trường chính trị, trường đoàn thể ở trung ương hiện nay. Nguyễn Văn A
01/01/2001 đến 01/01/2001 KHBĐ (2001)-15 Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng các tỉnh Tây Nguyên. Nguyễn Văn A
01/01/2002 đến 01/01/2002 KHBĐ (2002)-04 Chi bộ trong doanh nghiệp ngoài quốc doanh ở một số thành phố thực trạng và kiến nghị. Nguyễn Văn A
01/01/2002 đến 01/01/2002 KHBĐ (2002)-05 Thực trạng và giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý và tổ chức thực hiện của đội ngũ cán bộ xã, phường thị trấn ở các tỉnh Tây Nguyên. Nguyễn Văn A
01/01/2003 đến 01/01/2003 KHBĐ (2003)-19 Xây dựng tiêu chuẩn chức danh cán bộ đoàn thể của hệ thống chính trị trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nguyễn Văn A
01/01/2004 đến 01/01/2004 KHBĐ (2004)-09 Nâng cao phẩm chất, năng lực của người cán bộ đứng đầu tổ chức đảng và chính quyền cấp cơ sở theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa IX). Nguyễn Văn A
01/01/2004 đến 01/01/2004 KHBĐ (2004)-10 Một số vấn đề cơ bản về cơ sở khoa học của công tác tổ chức trong hệ thống chính trị của nước ta. Nguyễn Văn A
01/01/2004 đến 01/01/2004 KHBĐ (2004)-11 Nâng cao chất lượng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Nguyễn Văn A
01/01/2005 đến 01/01/2005 KHBĐ (2005)-40 Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng các xã có đông đồng bào theo Đạo Thiên Chúa trong tình hình hiện nay. Nguyễn Văn A
01/01/2005 đến 01/01/2005 KHBĐ (2005)-41 Căn cứ khoa học và một số giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo phường hiện nay. Nguyễn Văn A
01/01/2001 đến 01/01/2001 KHBĐ (2005)-42 Nâng cao hiệu quả lãnh đạo của tổ chức đảng trong cơ quan báo chí. Nguyễn Văn A
01/01/2001 đến 01/01/2001 KHBĐ (2006)-01 Căn cứ lý luận và thực tiễn để xác lập hệ thống tổ chức đảng theo ngành và lãnh thổ địa phương. Nguyễn Văn A
01/01/2001 đến 01/01/2001 KHBĐ (2006)-02 Những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra từ việc luận chuyển 6 chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh qua thực tiễn thực hiện tại Hà Tây. Nguyễn Văn A
01/01/2001 đến 01/01/2001 KHBĐ (2006)-03 Cơ sở lý luận và thực tiễn về chủ trương Đại hội trực tiếp bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy xã, phường, thị trấn. Nguyễn Văn A
01/01/2001 đến 01/01/2001 KHBĐ (2007)-08 Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Nguyễn Văn A
01/01/2001 đến 01/01/2001 KHBĐ (2007)-09 Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng mô hình tổ chức đảng trong các hội quần chúng. Nguyễn Văn A
01/01/2001 đến 01/01/2001 KHBĐ (2007)-10 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ của Ban Tổ chức Tỉnh, Thành ủy. Thực trạng và giải pháp. Nguyễn Văn A
01/01/2001 đến 01/01/2001 KHBĐ (2007)-11 Thực trạng và giải pháp để xây dựng và phát triển tổ chức đảng trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Nguyễn Văn A
01/01/2001 đến 01/01/2001 KHBĐ (2007)-12 Thực trạng và những giải pháp tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng đào tạo cao cấp lý luận chính trị - hành chính hệ tại chức hiện nay; Nguyễn Văn A

Video

Xem thêm

AUDIO

Xem thêm

Thư viện ảnh

Xem thêm

Đơn vị liên kết

  • quixote
  • quixote
  • quixote
  • quixote