THỜI GIAN ĐĂNG TÊN BÀI BÁO TÁC GIẢ TẠP CHÍ FILE
14/10/2020 Công tác bảo vệ chính trị nội bộ trước yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới Nguyễn Quang Dương Tạp chí Xây dựng Đảng (ISSN 1859-1019)
14/10/2020 Kết quả bước đầu đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hoàng Đăng Quang Tạp chí Xây dựng Đảng (ISSN 1859-1019)
03/02/2022 Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược ngang tầm nhiệm vụ Hoàng Đăng Quang Tạp chí Xây dựng Đảng (ISSN 1859-1019)
12/12/2018 Tầm quan trọng của việc tăng cường gắn bó mật thiết giữa cán bộ, đảng viên với nhân dân qua tác phẩm "Ðạo đức cách mạng" MAI VĂN CHÍNH Tạp chí Xây dựng Đảng (ISSN 1859-1019)
14/10/2020 Những dấu ấn trong sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị Mai Văn Chính Tạp chí Xây dựng Đảng (ISSN 1859-1019)
13/10/2021 Những kết quả nổi bật công tác tổ chức xây dựng Đảng từ sau Đại hội XIII MAI VĂN CHÍNH Tạp chí Xây dựng Đảng (ISSN 1859-1019)
28/03/2022 Đồng chí Lê Văn Lương: Tấm gương trong sáng về sự tận tụy, trung thành, liêm chính, đặt lợi ích của Đảng, của Nhân dân lên trên hết, trước hết Mai Văn Chính Tạp chí Xây dựng Đảng (ISSN 1859-1019)
18/09/2021 Những nhận thức mới và định hướng của Đại hội XIII về công tác tổ chức xây dựng Đảng TRƯƠNG THỊ MAI Tạp chí Xây dựng Đảng (ISSN 1859-1019)
06/10/2021 Đồng chí Lê Đức Thọ - Nhà lãnh đạo tài năng của cách mạng Việt Nam, “kiến trúc sư” của ngành tổ chức xây dựng Đảng TRƯƠNG THỊ MAI Tạp chí Cộng sản (ISSN 2734-9071)
12/01/2022 Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới NGUYỄN QUANG DƯƠNG Tạp chí Cộng sản (ISSN 2734-9071)

Video

Xem thêm

AUDIO

Xem thêm

Thư viện ảnh

Xem thêm

Đơn vị liên kết

  • quixote
  • quixote
  • quixote
  • quixote